Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWIU) 1997

01 - PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA 02 - PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM 05 - RYBY I INNE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM 10 - WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY; TORF 11 - ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDOBYWANIEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU, Z WYJĄTKIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ 12 - RUDY URANU I TORU 13 - RUDY METALI 14 - PRODUKTY KOPALNE POZOSTAŁE 15 - PRODUKTY SPOŻYWCZE I NAPOJE 16 - WYROBY TYTONIOWE 17 - WYROBY WŁÓKIENNICZE 18 - ODZIEŻ; FUTRA 19 - SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 20 - DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 21 - MASA CELULOZOWA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU, ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE 22 - DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE 23 - KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE 24 - PRODUKTY CHEMICZNE 25 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 26 - WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 27 - METALE 28 - WYROBY METALOWE GOTOWE, OPRÓCZ MASZYN I URZĄDZEŃ
28.1 - KONSTRUKCJE METALOWE 28.2 - ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA ROPY; METALOWE CYSTERNY, POJEMNIKI I ZBIORNIKI; GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA 28.3 - WYTWORNICE PARY (Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA) 28.4 - USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI; USŁUGI W ZAKRESIE METALURGII PROSZKÓW 28.5 - USŁUGI OBRÓBKI METALI I NAKŁADANIA POWŁOK NA METALE; USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH 28.6 - WYROBY NOŻOWNICZE, NARZĘDZIA I DROBNE WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 28.7 - WYROBY METALOWE GOTOWE POZOSTAŁE
28.71 - POJEMNIKI METALOWE 28.72 - Opakowania z metali lekkich 28.73 - Drut i wyroby z drutu 28.74 - Elementy złączne, śruby i wkręty, łańcuchy i sprężyny
28.74.1 - Elementy złączne, śruby i wkręty 28.74.2 - Łańcuchy (poza łańcuchami łączonymi przegubowo)
28.75 - Wyroby metalowe gotowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
29 - MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 30 - MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY 31 - MASZYNY ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I APARATY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 32 - SPRZĘT I URZĄDZENIA RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE 33 - APARATURA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI 34 - POJAZDY MECHANICZNE, PRZYCZEPY I NACZEPY 35 - SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY 36 - MEBLE; PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 37 - USŁUGI ODZYSKIWANIA MATERIAŁÓW Z ODPADÓW 40 - ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA 41 - WODA ZGROMADZONA W ZBIORNIKACH I WODA OCZYSZCZONA, USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY 45 - ROBOTY BUDOWLANE 50 - USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 51 - USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLl 52 - USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 55 - USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI 60 - USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO 61 - USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO 62 - USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO 63 - USŁUGI POMOCNICZE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI AGENCJI TURYSTYCZNYCH 64 - USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 65 - USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYJATKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 66 - USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 67 - USŁUGI POMOCNICZE W STOSUNKU DO POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 70 - USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI 71 - USŁUGI WYNAJMU MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 72 - USŁUGI INFORMATYCZNE 73 - USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE 74 - USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE 75 - USŁUGI W ZAKRESIE: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 80 - USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 85 - USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 90 - USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ WYWOZU I ZAGOSPODAROWYWANIA ŚMIECI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 91 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 92 - USŁUGI ZWIĄZANE Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM 93 - USŁUGI POZOSTAŁE 95 - USŁUGI ŚWIADCZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 99 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE