Drzewo kodów PKWiU 1997

. Pozwala przeglądać strukturę kodów Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 1997.
numery PKWiU
PKWiU 2008 | PKWiU 1997 | CPV 2008 | CPV 2003 | KŚT | PKD 2007 | PKD 1997 | PKOB | KO | KZS
numery PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWIU) 1997

01 - PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA 02 - PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM 05 - RYBY I INNE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM 10 - WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY; TORF 11 - ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDOBYWANIEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU, Z WYJĄTKIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ 12 - RUDY URANU I TORU 13 - RUDY METALI 14 - PRODUKTY KOPALNE POZOSTAŁE 15 - PRODUKTY SPOŻYWCZE I NAPOJE 16 - WYROBY TYTONIOWE 17 - WYROBY WŁÓKIENNICZE 18 - ODZIEŻ; FUTRA 19 - SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 20 - DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 21 - MASA CELULOZOWA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU, ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE 22 - DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE 23 - KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE 24 - PRODUKTY CHEMICZNE 25 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
25.1 - WYROBY Z GUMY 25.2 - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
26 - WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 27 - METALE 28 - WYROBY METALOWE GOTOWE, OPRÓCZ MASZYN I URZĄDZEŃ 29 - MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 30 - MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY 31 - MASZYNY ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I APARATY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 32 - SPRZĘT I URZĄDZENIA RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE 33 - APARATURA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI 34 - POJAZDY MECHANICZNE, PRZYCZEPY I NACZEPY 35 - SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY 36 - MEBLE; PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 37 - USŁUGI ODZYSKIWANIA MATERIAŁÓW Z ODPADÓW 40 - ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA 41 - WODA ZGROMADZONA W ZBIORNIKACH I WODA OCZYSZCZONA, USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY 45 - ROBOTY BUDOWLANE 50 - USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 51 - USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLl 52 - USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 55 - USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI 60 - USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO 61 - USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO 62 - USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO 63 - USŁUGI POMOCNICZE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI AGENCJI TURYSTYCZNYCH 64 - USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 65 - USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYJATKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 66 - USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 67 - USŁUGI POMOCNICZE W STOSUNKU DO POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 70 - USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI 71 - USŁUGI WYNAJMU MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 72 - USŁUGI INFORMATYCZNE 73 - USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE 74 - USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE 75 - USŁUGI W ZAKRESIE: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ 80 - USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 85 - USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 90 - USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ WYWOZU I ZAGOSPODAROWYWANIA ŚMIECI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 91 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 92 - USŁUGI ZWIĄZANE Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM 93 - USŁUGI POZOSTAŁE 95 - USŁUGI ŚWIADCZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 99 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2000-2014 AlgorTech Kątnik Jarosław. Serwis ma charakter informacyjny. Warunki korzystania z serwisu i świadczenia usług określa Regulamin.