Przeglądarka PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWIU) 2008

01 - PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 02 - PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM 03 - RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO 05 - WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT) 06 - ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY 07 - RUDY METALI 08 - POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA 09 - USŁUGI WSPOMAGAJĄCE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 11 - NAPOJE 12 - WYROBY TYTONIOWE 13 - WYROBY TEKSTYLNE 14 - ODZIEŻ 15 - SKÓRY I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 16 - DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA 17 - PAPIER I WYROBY Z PAPIERU 18 - USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 19 - KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAŁE Z WĘGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 20 - CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE 21 - PODSTAWOWE SUBSTANCJE FARMACEUTYCZNE, LEKI I POZOSTAŁE WYROBY FARMACEUTYCZNE 22 - WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 23 - WYROBY Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 24 - METALE 25 - WYROBY METALOWE GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 26 - KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE 27 - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO 28 - MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 - POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY 30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 31 - MEBLE 32 - POZOSTAŁE WYROBY 33 - USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI I INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ 35 - ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 36 - WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY 37 - USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH 38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 39 - USŁUGI ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 41 - BUDYNKI I ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 42 - BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 45 - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; USŁUGI NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 49 - TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY 50 - TRANSPORT WODNY 51 - TRANSPORT LOTNICZY 52 - MAGAZYNOWANIE I USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT 53 - USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE 55 - USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM 56 - USŁUGI ZWIĄZANE Z WYŻYWIENIEM 58 - USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ 59 - USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 60 - USŁUGI ZWIĄZANE Z NADAWANIEM PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 61 - USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 62 - USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE 63 - USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI 64 - USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 65 - USŁUGI UBEZPIECZENIOWE, REASEKURACYJNE ORAZ USŁUGI ZWIĄZANEZ FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 66 - USŁUGI WSPOMAGAJĄCE USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 68 - USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 69 - USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO 70 - USŁUGI FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 71 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH 72 - USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 73 - USŁUGI REKLAMOWE; USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 75 - USŁUGI WETERYNARYJNE 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA 78 - USŁUGI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM 79 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE REZERWACJI I USŁUGI Z NIĄ ZWIĄZANE 80 - USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIARSKIE 81 - USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 82 - USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁE USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 84 - USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 85 - USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 86 - USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 87 - USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Z ZAKWATEROWANIEM 88 - USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ BEZ ZAKWATEROWANIA 90 - USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE 91 - USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY 92 - USŁUGI ZWIĄZANE Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 93 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 94 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE 95 - USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 96 - POZOSTAŁE USŁUGI INDYWIDUALNE 97 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 98 - RÓŻNORODNE WYROBY PRODUKOWANE I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRYWATNE GOSPODARSTWA DOMOWE NA POTRZEBY WŁASNE 99 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE